موم مدلینگ - Cavex

مشخصه:23 ورق

مشاهده محصول
‎360,000 تومان

تری با دندان - تکسان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎35,294 تومان

تری با دندان - سامان زر دندان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎25,000 تومان

آلژینات رنگی کروموژل - مارلیک

مشخصه:453 گرمی

مشاهده محصول
‎144,900 تومان

آلژینات رنگی Hygedent - HygeChroma

مشخصه:454 گرمی

مشاهده محصول
‎116,667 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎10,000 تومان

آلژینات آکروژل - مارلیک

مشخصه:453 گرمی

مشاهده محصول
‎121,400 تومان

کاسه دندانپزشکی - سامان زر دندان

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎22,000 تومان

اسپاتول همزن آلژینات - پیشرو سبز فیدار

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,000 تومان

آلژینات آسان - Cavex

مشخصه:500 گرمی

مشاهده محصول
‎250,000 تومان

تری توری - تکسان

مشخصه:20 عددی

مشاهده محصول
‎62,500 تومان

موم مدلینگ - Morsa

مشخصه:500 گرمی

مشاهده محصول
‎226,579 تومان

میکسینگ تیپ مواد قالبگیری - Cotisen

مشخصه:50 عددی

مشاهده محصول
‎250,000 تومان

تری با دندان قدامی - تکسان

مشخصه:12 عددی

مشاهده محصول
‎41,177 تومان

آلژینات ایرالژین سوپر - گلچادنت

مشخصه:450 گرمی

مشاهده محصول
‎148,750 تومان

پیشنهاد ویژه