فیلم و ابزار رادیوگرافی تعداد محصولات این گروه: 25