فهرست کردن محصولات بر اساس تولیدکننده Iranian Tissue Products - ITP

مرکز تحقیقات و بانک فرآورده بافت ایرانیان در زمینه آماده سازی فرآورده های پیوندی انسانی فعالیت می نماید. این مرکز در سال ۱۳۷۴ در بیمارستان امام خمینی تهران با هدف آماده سازی دریچه هموگرفت قلبی تاسیس شد. در حال حاضر طیف وسیعی از نسوج پیوندی شامل دریچه های قلبی، بافت های استخوانی، بافت های نرم، پرده جفتی (آمنیون) و غضروف توسط این مرکز آماده سازی می شود.

   

www.regen.ir

بیشتر