افزایشی (A-Silicon) تعداد محصولات این گروه: 26


 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ Heavy Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
  99,000 تومان
  50 میلی لیتری

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ Light Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
  99,000 تومان
  50 میلی لیتری

 • بسته بندی: 300 میلی لیتر بیس300 میلی لیتر کاتالیزور       * ضمانت تاریخ مصرف    
  380,000 تومان
  600 گرمی

 • بسته بندی: 300 میلی لیتر بیس300 میلی لیتر کاتالیزور       * ضمانت تاریخ مصرف    
  380,000 تومان
  600 گرمی

 • بسته بندی: 250 میلی لیتر بیس250 میلی لیتر کاتالیزور       * ضمانت تاریخ مصرف    
  380,000 تومان
  500 گرمی

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتر + 12 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر       * ضمانت تاریخ مصرف    
  400,000 تومان
  دو عددی

 • بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه 12 عدد میکسینگ تیپ و 12 عدد کانتورینگ تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف
  450,000 تومان
  دو عددی

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج بزرگ 300 میلی لیتر بیس + 60 میلی لیتر کاتالیزوربه همراه 6 عدد داینامیک میکسر زرد و یک عدد حلقه روتیتینگ زردمجموعاً 360 میلی لیتر       * ضمانت تاریخ مصرف    
  700,000 تومان
  360 میلی لیتری

 •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 12 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف        
  179,000 تومان
  دو عددی

 •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 6 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر              * ضمانت تاریخ مصرف        
  179,000 تومان
  دو عددی

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 75 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ Heavy Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
  90,200 تومان
  75 میلی لیتری

 •     بسته بندی: یک عدد شیشه 10 میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتر + 12 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     بسته بندی:450 میلی لیتر بیس450 میلی لیتر کاتالیزور             * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     بسته بندی: دو عدد کارتریج 50 میلی لیتر + 12 عدد میکسینگ تیپمجموعاً 100 میلی لیتر             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •     بسته بندی:450 میلی لیتر بیس450 میلی لیتر کاتالیزور             * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •      بسته بندی: یک عدد کاتالیزور 50 گرمی و یک عدد بیس 55 گرمی + ماده تأخیری 3 گرمی به همراه یک عدد میکسینگ پد سایز یک سفید رنگ          * ضمانت تاریخ مصرف        
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: 2 عدد تیوب 50 میلی لیتری (بیس + کاتالیزور)12 عدد تیپ مخلوط کردن زرد رنگ         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: 2 عدد تیوب 50 میلی لیتری (بیس + کاتالیزور)12 عدد تیپ مخلوط کردن زرد رنگ Normal Set         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته:  2 عدد تیوب 50 میلی لیتری (بیس + کاتالیزور)12 عدد تیپ مخلوط کردن زرد رنگ Fast Set         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: یک عدد بیس 250 میلی لیترییک عدد کاتالیزور 250 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: یک عدد بیس 250 میلی لیترییک عدد کاتالیزور 250 میلی لیتری         * ضمانت تاریخ مصرف  
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری Medium Body             * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • بسته بندی: یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری به همراه سه عدد میکسینگ تیپ       * ضمانت تاریخ مصرف
  نا موجود
  ثبت سفارش