بلوک زیرکونیا rainbow Shine نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,206,600 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow High Shine نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,006,000 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Shine نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,531,100 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow High Shine نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,301,000 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Shade نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,206,600 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Shade نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,206,600 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Trans نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,206,600 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow Trans نوع Genoss - Step

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,531,100 تومان

بلوک زیرکونیا rainbow نوع Genoss - Disk

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎2,206,600 تومان

اسکنر داخل دهانی Biotech Dental - WOW

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی Medit - i600

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Medit - i700

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
فروش اقساطی

اسکنر داخل دهانی Medit - i500

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول

اسکنر داخل دهانی رنگی Planmeca - Emerald S

مشخصه:20000 یورو

مشاهده محصول

دستگاه میلینگ Planmeca - PlanMill 30 S

مشخصه:39000 یورو

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه