سرنگ انسولین با سرسوزن - یزد سرنگ

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎3,723 تومان

گان جراح بلند - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

سرسوزن گیج 27 و 30 - آواپزشک

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎135,000 تومان

سرسوزن گیج 27 - NRK

مشخصه:100 عددی

مشاهده محصول
‎205,952 تومان

پک جراحی استریل بیمار - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎14,750 تومان

پک جراحی استریل نیمه - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎32,500 تومان

پک جراحی استریل ساده - روشا طب کسرا

مشاهده محصول
‎31,250 تومان

ممبرین درم فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎371,700 تومان

سرنگ لوئرلاک سه تکه با سرسوزن تیز - سوپا

مشاهده محصول
‎196,190 تومان

شان پرفوره الیافی ETP - 90x80

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎12,500 تومان

شان ساده الیافی ETP - 50x50

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎4,200 تومان

گان جراح سه ستاره غیراستریل تک عددی - ETP

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎55,000 تومان

پودر استخوان DBM&MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

مشاهده محصول
‎240,000 تومان

میکرو اسکرو سیستم GBR - اسوه

مشخصه:10 عددی

مشاهده محصول
‎1,100,000 تومان

شان ساده الیافی ETP - 90x90

مشخصه:تک عددی

مشاهده محصول
‎8,400 تومان

پیشنهاد ویژه