برای ارسال مستقیم درخواست صدور بیمه نامه شما به بیمه سامان فرم زیر را تکمیل نمائید.

کارشناسان بیمه سامان درخواست شما را بررسی و در کمتر از 24 ساعت کاری برای هماهنگی صدور بیمه نامه با شما تماس خواهند گرفت.

نرخ صدور بیمه نامه مسئولیت رشته هایی که درمان بیمارهمراه با جراحی باشد بالاترین تعرفه و درمان های عدم همراه با جراحی پایین ترین تعرفه را دارند.

تخفیفات شما در زمان صدور بیمه از سمت بیمه سامان به صورت خودکار لحاظ و در صورت حساب شما درج خواهد شد.

در صورتی بیمه سررسید نشده دارید تاریخ سر رسید برای یادآوری در کادر فوق درج نمائید.