رولرمیکسر هماتولوژی PITR6B - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎13,260,000 تومان

روتامیکس PIT180SH25P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SH10P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SH12P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SH16P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SH28P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SV10P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SV12P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SV16P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SV28P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SV25P - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SVL16 - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SVM16 - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SV32 - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

روتامیکس PIT180SHL24 - پل ایده آل تجهیز

مشخصه:ارسال از دو روز آینده

مشاهده محصول
‎30,430,000 تومان

پیشنهاد ویژه