نحوه همکاری با توزیع کنندگان و کلینیک های دندانپزشکی

 

 مسئولین خرید کلینیک ها قبل از هرگونه اقدامی ابتدا باید در دندال احراز هویت گردند و کد کاربری به شخص حقیقی یا حقوقی اختصاص یابد.

   

مدارک مورد نیاز برای احراز هویت:

1. کپی پروانه فعالیت کلینیک به همراه مهر درخواست از کلینیک

2. کپی کارت ملی 

    

* مدارک مذکور را به شماره تلگرام 09105365912 ارسال نمائید.

     

توزیع کنندگان:    

طبق بخشنامه اداره کل تجهیزات پزشکی فروش شرکت توزیع کننده به توزیع کننده دیگر ممنوع بوده و چنانچه دندال کالایی را داشته باشد که مشتری توزیع کننده به آن نیاز ضروری پیدا کند، متقاضی دندانپزشک را به دندال معرفی کرده و کالا توسط دندال فاکتور و ارسال می گردد و پس از آن کمیسیون سفارش را از دندال دریافت می نماید.