ماموگرافی Metaltronica - Helianthus DBT

مشاهده محصول

ماموگرام آنالوگ Planmed - Planmed Sophie Classic S

مشخصه:تحویل 5 ماهه

مشاهده محصول

ماموگرافی دیجیتال Planmed - Planmed Clarity 2D

مشخصه:تحویل 5 ماهه

مشاهده محصول

توموسنتز Planmed - Planmed Clarity 3D

مشخصه:تحویل 5 ماهه

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه