دستگاه الکتروشوک مدل Relive DM5 - صاایران

مشخصه:ساخت ایران

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک مدل NIHON KOHDEN - TEC-5631

مشخصه:ساخت ژاپن

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک مدل Zoll - R Series

مشخصه:ساخت آمریکا

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک Physio Control - Lifepack 20e

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک Physio Control - Lifepack 15

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه