میکروسکوپ Sometech - VOMS 100

مشخصه:ساخت کره جنوبی

مشاهده محصول

میکروسکوپ Topcon - OMS 800 Standard

مشخصه:ساخت ژاپن

مشاهده محصول

میکروسکوپ Topcon - OMS 800 Pro

مشخصه:ساخت ژاپن

مشاهده محصول

میکروسکوپ Karl Kaps - SOM 62 Ophthal Basic

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Karl Kaps - SOM 62 Ophthal Advanced

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Zeiss - OPMI Visu 140

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Zeiss - OPMI Lumera I

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Zeiss - OPMI Lumera 700

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Zeiss - OPMI Lumera 300

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Topcon - OMS 800 Offiss

مشخصه:ساخت ژاپن

مشاهده محصول

میکروسکوپ Topcon - OMS 90

مشخصه:ساخت ژاپن

مشاهده محصول

میکروسکوپ Haag Streit - HS Hi-R NEO 900

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

میکروسکوپ Haag Streit - HS Allegra 900

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه