خلاصه کلیات قرارداد بعد از ارسال فرم به طور مکانیزه نمایش داده می شود.

مثال: خرده فروش٬ بازرگان٬ عمده فروش٬ واردات٬ شرکت پخش و ...