کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا - ABH

مشخصه:تک تست

مشاهده محصول
‎75,000 تومان

کیت الایزا سنجش T3 انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎668,000 تومان

کیت الایزا سنجش T4 انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎668,000 تومان

کیت الایزا سنجش TSH انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎668,000 تومان

کیت الایزا سنجش AMH انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎2,150,000 تومان

کیت الایزا سنجش Free PSA انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎1,089,000 تومان

کیت الایزا سنجش PSA انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎936,000 تومان

کیت الایزا سنجش IgE انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎985,000 تومان

کیت الایزا سنجش GH انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎970,000 تومان

کیت الایزا سنجش Ferritin انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎936,000 تومان

کیت الایزا سنجش Beta HCG Rapid انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎620,000 تومان

کیت الایزا سنجش Prolactin انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎620,000 تومان

کیت الایزا سنجش LH انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎620,000 تومان

کیت الایزا سنجش FSH انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎620,000 تومان

کیت الایزا سنجش Free T4 انسانی - دیازیست

مشخصه:ارسال از دو روز کاری آینده

مشاهده محصول
‎826,000 تومان

پیشنهاد ویژه