کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا - ABH

مشخصه:تک تست

مشاهده محصول
‎75,000 تومان

کیت الایزا سنجش T3 انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎490,000 تومان

کیت الایزا سنجش T4 انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎490,000 تومان

کیت الایزا سنجش TSH انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎490,000 تومان

کیت الایزا سنجش AMH انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎1,850,000 تومان

کیت الایزا سنجش Anti-SARS-CoV-2 S1-RBD (IgG) انسانی...

مشاهده محصول
‎1,680,000 تومان

کیت الایزا سنجش Anti-Helicobacter pylori IgM انسانی...

مشاهده محصول
‎725,000 تومان

کیت الایزا سنجش Anti-Helicobacter pylori IgG انسانی...

مشاهده محصول
‎680,000 تومان

کیت الایزا سنجش Anti-Helicobacter pylori IgA انسانی...

مشاهده محصول
‎715,000 تومان

کیت سنجش SARS-CoV IgM انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎1,510,000 تومان

کیت الایزا سنجش SARS-CoV IgG انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎1,370,000 تومان

کیت الایزا سنجش Free PSA انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎790,000 تومان

کیت الایزا سنجش PSA انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎680,000 تومان

کیت الایزا سنجش IgE انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎680,000 تومان

کیت الایزا سنجش GH انسانی - دیازیست

مشاهده محصول
‎690,000 تومان

پیشنهاد ویژه