فایل دستی Micro Mega - K

  6 عددی 

خلاصه اطلاعات

2024-07-26 23:59:01

راهنمای انتخاب و سایزهای موجود برای هر طول:

k file - micro mega

     

‎206,876
‎196,532
 

 • 110105
 • موجود
 • Free

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎72,406 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,980 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,413 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎216,288 تومان

پیش پرداخت: ‎72,406 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,980 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,413 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎216,288 تومان

پیش پرداخت: ‎72,406 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,980 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,413 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎216,288 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎81,113 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎26,864 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎10,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎242,295 تومان

پیش پرداخت: ‎81,113 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎26,864 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎10,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎242,295 تومان

پیش پرداخت: ‎81,113 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎26,864 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎10,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎242,295 تومان

پیش پرداخت: ‎81,113 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎26,864 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎10,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎242,295 تومان

پیش پرداخت: ‎72,406 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,980 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,413 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎216,288 تومان

پیش پرداخت: ‎68,786 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,781 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,942 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎205,474 تومان

پیش پرداخت: ‎72,406 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,980 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,413 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎216,288 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎81,113 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎26,864 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎10,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎242,295 تومان

پیش پرداخت: ‎81,113 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎26,864 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎10,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎242,295 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎72,406 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,980 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,413 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎216,288 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎68,786 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎22,781 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎8,942 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎205,474 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

پیش پرداخت: ‎70,298 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎23,282 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎9,139 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎209,989 تومان

استفاده از یک فایل دستی پوشیده شده از یک نوع کرم شلاته کننده یک امر ضروری در درمان موفق اندو می باشد و به فهم آناتومی کانال و انتخاب بهترین سکانس و استراتژی  برای درمان کمک به سزایی می کند.

    

مزایا:

  - ارگونومیک
  - دقت و سادگی
  - دارای سیلیکون استاپرفرنس : 110105

مشخصات

 • Micro Mega
 • فرانسه
 • ۸ الی ۸۰
 • ۶
 • 2%
 • ۲۱ | ۲۵ | ۲۹
 • دستی
 • ابزار

منابع خاص

 • 001742
 • BB153
محصول جدیدلوازم جانبی محصولات

در کنارش خریداری شده

محصولات مرتبط

‎196,532 تومان ‎206,876
انتخاب مدل
‎122,550 تومان ‎129,000
انتخاب مدل
مطالب مرتبط در مجله تخصصی

نظر شما در مورد این محصول

1397-10-30

تیز ولی شکننده متاسفانه

متاسفانه یا خوشبختانه بسته به این که چه طور بهش نگاه بکنید، کلا الیاژ های شرکت میکرومگا یک حس خاصی دارند، فایل های مانی بعد از استفاده های مکرر باز میشوند، دوباره پیچ می خورند، باز باز میشوند و تازه شاید ممکنه بشکنند ولی فایل های میکرومگا این حرف ها حالیشون نیست، هیچیش نیست میره در کانال میاریش بیرون 3 4 میلش نیست، البته از لحاظ برش و نفوذ رد خور ندارند ولی برای 100 دفعه استفاده ساخته نشدند، موردی که به طرز عجیبی فایل هایmani چینی شدیدا این ویژگی رو دارند، دیده شده بعضی از دوستای هم دانشکده ای من برای اولین اندوشون یه بسته فایل مانی چینی گرفتن با همون یه بسته فارغ التحصیل شدند، هنوز هم دارنش. البته این که این خوب هست یا بد بستگی به نظر خود شخص دارد بعضی ها وجدانشون بهشون اجازه میده فایلی که شبیه اسپیریدر شده رو ببرن تو کانال کلسیفیه، بعضی ها هم 1 دندان با فایل کار می کنند میندازنش میره. این نه ویژگی بد حساب میشه و نه خوب باید ببینید خودتون چه طور علاقه دارید اگر بیمار یک دندان پزشک دیگر شدید و دندان شما رو خواست درمان ریشه بکنه، اون دندان پزشک براتون چه فایلی رو به کار بگیره و اون فایل در چه شرایطی باشه.

1397-10-08

توضیحاتی در رابطه با فایل های میکرومگا

فایل های دستی میکرومگا قدرت نفوذ خوبی دارند و این موضوع موجب تمایز و برتری این فایل ها نسبت به فایل های موجود در بازار شده است. اما برای استفاده از آنها بهتر از نکاتی رعایت گردد:
1. عمل ریمینگ برروی فایل فشار زیادی اعمال می نماید و بهتر بجای آن از عمل فایلینگ استفاده شود تا از شکستگی زود هنگام آن جلوگیری گردد.
2. بطور کلی فایل های دستی با سایز 8 و 10 بسیار شکننده هستند و بهتر است تنها یک دفعه استفاده گردند.

1397-02-10

میزان بالای شکستگی

برخلاف استحکام بالای فایل های روتاری میکرومگا، درصد شکستن فایل های دستی آن بالاست.

نظر خود را بنویسید

فایل دستی Micro Mega - K

نظر خود را بنویسید