پکیج اقتصادی دندانپزشکی: شوفو

  موجود 
‎16,730,464
‎15,330,464
 

  • موجود
  • Free

محتویات پکیج


شامل 1 عدد    

ست باندینگ نسل هشتم Shofu - BeautiBond Xtreme

شامل 5 عدد    

کامپوزیت نانوهیبرید Shofu - Beautifil II LS

یک مدل را انتخاب کنید


رنگ های موجود
  • 1

شامل 5 عدد    

کامپوزیت نانوهیبرید Shofu - Beautifil II

یک مدل را انتخاب کنید


رنگ های موجود
  • 1

شامل 100 عدد    

دستکش نایلونی - پوش

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎10,148,950 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,361,236 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,319,364 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,316,364 تومان

پیش پرداخت: ‎10,122,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,352,310 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,315,860 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,235,860 تومان

پیش پرداخت: ‎10,122,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,352,310 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,315,860 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,235,860 تومان

پیش پرداخت: ‎10,122,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,352,310 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,315,860 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,235,860 تومان

پیش پرداخت: ‎10,122,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,352,310 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,315,860 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,235,860 تومان

پیش پرداخت: ‎10,122,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,352,310 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,315,860 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,235,860 تومان

پیش پرداخت: ‎10,122,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,352,310 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,315,860 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎30,235,860 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎9,814,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎3,250,303 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,275,820 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎29,315,820 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎14,903,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎4,935,732 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎1,937,390 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎44,517,390 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎5,424,188 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,796,439 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎705,144 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎16,202,824 تومان

پیش پرداخت: ‎5,424,188 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,796,439 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎705,144 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎16,202,824 تومان

پیش پرداخت: ‎5,424,188 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,796,439 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎705,144 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎16,202,824 تومان

پیش پرداخت: ‎5,424,188 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,796,439 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎705,144 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎16,202,824 تومان

پیش پرداخت: ‎5,424,188 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,796,439 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎705,144 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎16,202,824 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان

پیش پرداخت: ‎5,451,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,805,577 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎708,731 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎16,285,242 تومان

پیش پرداخت: ‎5,941,779 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎1,967,860 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎772,431 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎17,748,942 تومان