پکیج اقتصادی دندانپزشکی: جراحی

  موجود 
‎97,997,354
‎90,497,354
 

  • موجود
  • Free

محتویات پکیج


شامل 5 عدد    

پودر استخوان MBA فرآورده بافت ایرانیان - ITP&Regen

یک مدل را انتخاب کنید


حجم
  • 1

یک مدل را انتخاب کنید


اندازه دانه ها
  • 1

شامل 1 عدد    

موتور ایمپلنت نوری MicroNX - Impla NX

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎35,910,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,893,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,668,300 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎107,268,300 تومان

پیش پرداخت: ‎35,910,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,893,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,668,300 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎107,268,300 تومان

پیش پرداخت: ‎35,910,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,893,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,668,300 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎107,268,300 تومان

پیش پرداخت: ‎37,668,619 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,475,488 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,896,920 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎112,521,547 تومان

پیش پرداخت: ‎37,668,619 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,475,488 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,896,920 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎112,521,547 تومان

پیش پرداخت: ‎35,910,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,893,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,668,300 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎107,268,300 تومان

پیش پرداخت: ‎35,910,000 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,893,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,668,300 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎107,268,300 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎36,538,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎12,101,102 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,749,965 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎109,144,810 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎35,103,196 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,625,844 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,563,415 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎104,858,260 تومان

پیش پرداخت: ‎35,476,700 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,749,545 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,611,971 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎105,973,971 تومان

پیش پرداخت: ‎35,476,700 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,749,545 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,611,971 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎105,973,971 تومان

پیش پرداخت: ‎35,476,700 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,749,545 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,611,971 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎105,973,971 تومان

پیش پرداخت: ‎35,476,700 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,749,545 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,611,971 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎105,973,971 تومان

پیش پرداخت: ‎35,476,700 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,749,545 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,611,971 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎105,973,971 تومان

پیش پرداخت: ‎35,612,076 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,794,381 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,629,570 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎106,378,360 تومان

پیش پرداخت: ‎34,763,538 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,513,353 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,519,260 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎103,843,655 تومان

پیش پرداخت: ‎34,763,538 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,513,353 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,519,260 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎103,843,655 تومان

پیش پرداخت: ‎34,781,119 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,519,175 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,521,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎103,896,172 تومان

پیش پرداخت: ‎34,781,119 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎11,519,175 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎4,521,545 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎103,896,172 تومان

رفرنس :

منابع خاصنظر شما در مورد این محصول

نظر خود را بنویسید

پکیج اقتصادی دندانپزشکی: جراحی

نظر خود را بنویسید