ضدعفونی و تمیز کننده ابزار و لوازم  تعداد محصولات این گروه: 9