سطح OSSEAN در اینترالاک

فراتر از مقیاس نانو و آغشته به کلسیم فسفات

تکنولوژی OSSEAN در تمامی سیستم های ایمپلنتی Intra-Lock بکار رفته است و براساس افزایش سازگاری میزبان با ایمپلنت و پاسخ بیومکانیکی طراحی شده است. مشخصات توپوگرافی آن در تمامی سطوح (از سطح تا مقیاس نانو) یکسان می باشد. ماهیت تکراری این سطح با عنوان فراکتال تعریف می شود و در تمام سطوح بزرگنمایی این ویژگی دیده می شود. سطح ایمپلنت فراتر از مقایس نانومتریک، سطحی ایده آل و مناسب برای اتصال به فیبرین و در سطح میکرومتر، الگو وابسته به رسوب پلاکت ها و در بزرگنمایی کمتر، گیرنده هایی که منجر به القای رشد استئوبلاست می شوند، را نمایش می دهد.

فراتر از مقیاس نانومتریک، لایه اشباع شده اکسید تیتانیوم OSSEAN دارای پوششی از مولکول های کلسیم فسفات می باشد. این مولکول ها دارای اندازه ایی بسیار کوچکتر از نانوپارتیکل ها هستند که خود باعث ثبات بیشتر آنها در سطح و همچنین ثبات ایمپلنت همراه با حفظ خاصیت های بیواکتیوی خود می شود.

Intra lock - Ossean

اشتراک پست