گروه دندانپزشکان:

دندال مفتخر است که در راستای تحقق اهداف خود و به خصوص جهت ارائه خدمات مشاوره ای، گروهی از مـتـخـصصان و اساتـید دانشگاهی دندانپزشکی شناخته شده در داخل و خارج از ایران را در کنار خود داشته باشد. پشتیبانان علمی دندال هیچ گونه وابستگی به برندهای تجاری نداشته و دارای رزومه درخشان آموزشی در دانشگاه و دوره های آموزشی تئوری و عملی می باشند.

دکتر علیرضا نواب اعظمدکتر محسن خوبیاریدکتر مومنomid moghadas
دکتر داوود زارعدکتر محسن خوبیاریدکتر محسن خوبیاریدکتر محسن خوبیاری

گروه دستیاران تخصصی و دانشجویی :

دکتر قانعاندکتر محسن خوبیاریدکتر محسن خوبیاریدکتر محسن خوبیاری
همکاری با دندالدکتر محسن خوبیاریدکتر محسن خوبیاریدکتر محسن خوبیاری

دعوت به همکاری

نظر به اینکه هدف ما ارائه خدمات با کیفیت و نوین به جامعه دندانپزشکی‌ می باشد، از پیشنهاد همکاری‌ همه متخصصین این رشته استقبال می کنیم و از همه عزیزان دعوت می کنیم با تماس با دندال ما را در تحقق این هدف یاری نمائید.