فایل روتاری RaCe تک سایز 5 عددی - FKG

  ساخت سوئیس - 5 عددی 

خلاصه اطلاعات

2024-07-26 23:59:01
       
prerace
race-fkg
بسته بندی: 5 عدد فایل تک سایز
سرعت: 600 دور در دقیقه
تورک: 1.5 نیوتن-سانتی متر
مناسب برای آماده سازی کانال و درمان اندو

موتور پیشنهادی:
- آنگل کاهنده 32:1 به همراه ایرموتور 20000 دور در دقیقه
- آنگل کاهنده 64:1 به همراه میکروموتور 40000 دور در دقیقه
- موتور اندو

‎1,467,000
‎1,393,650
 

 • موجود
 • Free

   آپشن خرید اقساطی: *ویژه سبد خرید های 50 میلیون تومان به بالا

روش پرداخت: اقساط 6 ماهه

نوع تسویه: 35٪ نقد + 6 چک یک ماهه

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎622,440 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎206,146 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎80,917 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,859,317 تومان

پیش پرداخت: ‎550,200 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎182,221 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎71,526 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,643,526 تومان

پیش پرداخت: ‎513,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎170,050 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎66,749 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,533,749 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎487,778 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎161,547 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎63,411 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,457,061 تومان

پیش پرداخت: ‎443,450 تومان (35.00%)

تعداد قسط: 6

ارزش افزوده:

مبلغ هر قسط: ‎146,866 تومان

مابه التفاوت قیمت نقدی و اقساطی ‎57,649 تومان

قیمت تمام شده کالا: ‎1,324,649 تومان

فایل های Pre-RaCe در بسته بندی های استریل و غیر استریل و در سایزبندی متنوعی موجود می باشند.


سایز: 30 - 35 - 40

تقارب: 6% - 8% - 10%

طول: 19 میلی متر

مناسب برای آماده سازی 1/3 کرونالی کانال تا بالای Curve

 prerace

سرعت پیشنهادی: 400 الی 600 دور در دقیقه

فایل های RaCe در بسته بندی های استریل و غیر استریل و در سایزبندی بسیار متنوع موجود می باشند.

   

سایز: 10 الی 60

تقارب: 2% - 4% - 6%

طول: 21، 25 و 31 میلی متر

* سایز 10 با تقارب های 2، 4 و 6 درصد برای ایجاد گلاید پث مناسب و ایده آل می باشند *

race-fkg

سرعت پیشنهادی: 600 الی 800 دور در دقیقه 

             

dandal

        

ویژگی ها:

۱. لبه برش متغیر
۲. سطح پولیش شده به صورت الکتروشیمیایی که در مقاومت و عدم خوردگی فایل موثر می باشد.
۳. انعطاف پذیری بالا
۴. سر ایمن و گردرفرنس :

مشخصات

 • FKG
 • سوئیس
 • 10 الی 60
 • 5
 • 0.02 الی 0.10
 • 19 | 21 | 25 | 31
 • 400-800 دور در دقیقه
 • 1.5 نیوتن-سانتی متر
 • Sequencing File

منابع خاص

 • 002032
 • AA14
محصول جدیددر کنارش خریداری شده

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط در مجله تخصصی

نظر شما در مورد این محصول

1397-09-28

فایل های بسیار عالی

کیفیت فوق العاده ای دارند.

1395-09-25

گرانقیمت ولی کاربردی

سیستم روتاری RaCe از بهترین سیستم های روتاری موجود در بازار ایران هست. حداقل هفت ساله که با این سیستم کار میکنم و خیلی راضی هستم.

نظر خود را بنویسید

فایل روتاری RaCe تک سایز 5 عددی - FKG

نظر خود را بنویسید