فایل روتاری M3 - Pro Gold 2017

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎500,000 تومان

فایل روتاری Denco - Super Files III

مشخصه:دنکو بلو 6 عددی

مشاهده محصول
‎375,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 6 عددی - FKG

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎1,572,000 تومان

فایل روتاری RaCe تک سایز 5 عددی - FKG

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎1,267,000 تومان

فایل روتاری طرح پروتیپر IMD - NiTi M-Taper

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎375,000 تومان

فایل روتاری گلاید پث M3 - Path

مشخصه:6 و یا 3 عددی

مشاهده محصول
‎250,000 تومان

فایل روتاری Bassi - Logic

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎598,000 تومان

فایل روتاری Micro Mega - Hero 642

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎580,000 تومان

فایل روتاری درمان مجدد IMD - NiTi ReRoot

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎375,000 تومان

فایل روتاری اطفال IMD - NiTi MM

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎340,000 تومان

فایل روتاری گلاید پث Bassi - Logic

مشخصه:4 عددی

مشاهده محصول
‎598,000 تومان

فایل روتاری رسیپروک IMD - MSOLO NiTi

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎545,000 تومان

فایل روتاری اطفال M3 - Immatural

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎500,000 تومان

فایل روتاری رسیپروک M3 - L Blue 2017

مشخصه:3 عددی

مشاهده محصول
‎420,000 تومان

فایل روتاری BioRaCe تک سایز - FKG

مشخصه:6 عددی

مشاهده محصول
‎1,572,000 تومان

پیشنهاد ویژه