فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی ته صاف توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سر پهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی بلند توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته گرد توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای ته صاف توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎330,000 تومان

فرز الماسی مدل روند توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎275,000 تومان

فرز الماسی مدل استوانه ای سوزنی توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی سرپهن توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل مخروطی وارونه توربین - Jota

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎320,000 تومان

فرز الماسی مدل شعله شمعی توربین - Dentalree

مشخصه:5 عددی

مشاهده محصول
‎330,000 تومان

پیشنهاد ویژه