‎7,500 تومان
  • -‎5,500 تومان تخفیف
‎71,500 تومان ‎77,000 تومان
  • -‎5,500 تومان تخفیف

لوله ساکشن جراحی - سوپا

مشخصه:CH25 ده عددی - CH30 هشت عددی - CH35 شش عددی

مشاهده محصول
‎148,872 تومان
‎88,606 تومان
‎87,500 تومان
‎17,500 تومان
‎70,000 تومان
‎60,000 تومان
‎220,000 تومان
‎259,000 تومان
‎90,000 تومان
‎100,000 تومان
‎270,000 تومان

پیشنهاد ویژه