مانیتور همودینامیک قلب مدل Medis - CardioScreen 2000

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

مانیتور همودینامیک قلب مدل Medis - CardioScreen 1000

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

مانیتور همودینامیک قلب مدل Lidco - LiDCOunity

مشخصه:ساخت انگایس

مشاهده محصول

مانیتور همودینامیک قلب Getinge Group - PulsioFlex

مشخصه:ساخت سوئد

مشاهده محصول

مانیتور همودینامیک قلبی مدل CNSystem - Task Force

مشخصه:ساخت اتریش

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه