دستگاه الکتروشوک اتوماتیک Corpuls - Corpuls AED

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک اتوماتیک Corpuls - Corpuls 1

مشخصه:ساخت آلمان

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک اتوماتیک Physio Control - Lifepak 1000

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک اتوماتیک مدل Zoll - AED Pro

مشخصه:ساخت آمریکا

مشاهده محصول

دستگاه الکتروشوک اتوماتیک مدل Zoll - AED 3

مشخصه:ساخت آمریکا

مشاهده محصول

پیشنهاد ویژه