‎1,010,000 تومان ‎959,500 تومان
‎420,000 تومان ‎399,000 تومان
ویژگی:

یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری + 10 عدد میکسینگ تیپ

‎2,740,000 تومان
‎−5% نخ زیرلثه Biodinamica - Retraflex
ویژگی:

250 سانتی متر

‎345,000 تومان ‎327,750 تومان
ویژگی:

دو عدد سرنگ 5 میلی لیتری + 20 عدد میکسینگ تیپ + 20 اورال تیپ

‎1,920,000 تومان
‎−5%
ویژگی:

یک عدد سرنگ 8 گرمی + 5 عدد میکسینگ تیپ + 5 عدد اورال تیپ

‎1,280,000 تومان ‎1,216,000 تومان
‎−5%
ویژگی:

254 سانتی متر

‎450,000 تومان ‎427,500 تومان
‎−5%
ویژگی:

15 گرم پودر + 8 میلی لیتر مایع + تیوب 1 گرمی کره کاکائو + 20 عدد نوار سلولوئیدی + میکسینگ پد + قاشق + اسپاتول

‎2,170,000 تومان ‎2,061,500 تومان
ویژگی:

244 سانتی متر

‎550,000 تومان
ویژگی:

دو عدد سرنگ اتومیکس 5 میلی لیتری + 20 عدد میکسینگ تیپ + 10 عدد اورال تیپ

‎2,550,000 تومان
‎−5%
ویژگی:

یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری + دو عدد تیپ

‎270,000 تومان ‎256,500 تومان
ویژگی:

یک عدد سرنگ 3 میلی لیتری

‎265,000 تومان
‎−5% نخ زیرلثه Müller-Omicron - Easy Cord
ویژگی:

330 سانتی متر

‎704,000 تومان ‎668,800 تومان
ویژگی:

یک عدد کارتریج 50 میلی لیتری + تعدادی میکسینگ تیپ

‎2,860,000 تومان
‎−5%
‎879,000 تومان ‎835,050 تومان

پیشنهاد ویژه