#_عمومی دندانپزشکی

تفاوت سرنگ های Luer Slip و Luer Lock

منتشر شده : Modified :1402-07-04 - گروها : مجله تخصصی دندانپزشکی

syringes

سرنگ های Luer Slip و Luer Lock چه تفاوت هایی دارند؟

- از لحاظ ظاهری، سرنگ لوئراسلیپ دارای اسپیگات صاف و بدون کلار است، در حالی که سرنگ لوئرلاک دارای کلار و ترد داخلی می باشد.

ddd

- از لحاظ نحوه اتصال سرسوزن و سرنگ، در سرنگ Luer Lock، سرسوزن برروی نوک سرنگ پیچ شده و در جای خود قفل می شود اما در سرنگ Luer Slip، سرسوزن با استفاده از فشار در جای خود محکم می شود.

fffffdddd

که این تفاوت ها می تواند در کاربرد و نحوه استفاده از آنها تاثیرگذار باشد. بطوری که سرسوزن سرنگ های لوئراسلیپ سریع تر و آسان تز از سرسوزن سرنگ لوئرلاک قابل تعویض و جدا شدن می باشد. اما از آنجایی که سرسوزن سرنگ های لوئرلاک در جای خود پیچ و قفل می شوند برای مواردی که عدم احتمال جدا شدن سرسوزن از سرنگ اهمیت دارد همچون شستشوی روت کانال در درمان های اندو، استفاده می شوند.

اشتراک پست