اسید اچ تعداد محصولات این گروه: 13


 • بسته بندی: سه عدد سرنگ 2.5 میلی لیتریمجموعاً 10 گرم          * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  35,000 تومان
  3 نظر
  3 عددی

 • بسته بندی: - یک عدد سرنگ 67 گرمی (50 میلی لیتری)- سه عدد سرنگ خالی 3 میلی لیتری- سه عدد تیپ زرد رنگ- یک عدد رابط سرنگ ها و کپ          * ضمانت تاریخ مصرف      محصول شرکت دانش بنیان مروابندارای تاییدیه Iso 13485
  135,000 تومان
  2 نظر
  67 گرم

 • محتویات بسته: سه عدد سرنگ سه میل به همراه پنج عدد تیپ      * ضمانت تاریخ مصرف  
  140,000 تومان
  2 نظر
  3 عددی

 •        محتویات بسته: - یک عدد سرنگ 5 میلی لیتری- 5 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  44,000 تومان
  ۵ میلی لیتری
 • جدید


         محتویات بسته: - سه عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری- 3 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  30,000 تومان
  7.5 میلی لیتری

 • بسته بندی: - یک عدد سرنگ 50 میلی لیتری- دو عدد سرنگ خالی 1.3 میلی لیتری- 25 عدد اپلیکاتور تیپ          * ضمانت تاریخ مصرف     
  200,000 تومان
  1 نظر
  50 میلی لیتری

 • محتوی بسته: یک عدد قوطی 9 میلی لیتری        * ضمانت تاریخ مصرف      
  15,000 تومان
  9 میلی لیتری

 •          اجزای کیت:  یک عدد سرنگ سی میلی لیتری IndiSpense 20 عدد میکروتیپ آبی رنگ 20 عدد سرنگ خالی 1.2 میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف  
  830,000 تومان
  ۳۰ میلی لیتر

 •             اجزای کیت: 20 عدد سرنگ 1.2 میلی لیتری 20 عدد میکروتیپ آبی رنگ       * ضمانت تاریخ مصرف  
  850,000 تومان
  ۲۴ میلی لیتر

 •     محتوی بسته: ۳ عدد سرنگ ۲/۵ میلی لیتری            * ضمانت تاریخ مصرف    
  1 نظر
  نا موجود
  ثبت سفارش

 •  * ضمانت تاریخ مصرف
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتویات بسته: - دو عدد سرنگ 2.5 میلی لیتری- 25 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف    
  نا موجود
  ثبت سفارش

 • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 60 گرمیبه همراه دو عدد سرنگ 3.5 گرمی پر و 24 عدد تیپ        * ضمانت تاریخ مصرف      
  نا موجود
  ثبت سفارش